دانلود ایران

هاست دانلود ایران - P1


 
650,000 ریال سالانه
شروع از: سالانهفضا 5GB
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
موقعیت سرور ایران
شبکه پرسرعتهاست دانلود ایران - P2


 
1,030,000 ریال سالانه
شروع از: شش ماههفضا 10GB
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
موقعیت سرور ایران
شبکه پرسرعتهاست دانلود ایران - P3


 
1,900,000 ریال سالانه
شروع از: سه ماههفضا 20GB
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
موقعیت سرور ایران
شبکه پرسرعتهاست دانلود ایران - P4


 
3,300,000 ریال سالانه
شروع از: سه ماههفضا 40GB
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
موقعیت سرور ایران
شبکه پرسرعتهاست دانلود ایران - P4.1


 
4,100,000 ریال سالانه
شروع از: سه ماههفضا 50GB
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
موقعیت سرور ایران
شبکه پرسرعتهاست دانلود ایران - P5


 
6,500,000 ریال سالانه
شروع از: سه ماههفضا 80GB
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
موقعیت سرور ایران
شبکه پرسرعتهاست دانلود ایران - P6


 
12,500,000 ریال سالانه
شروع از: سه ماههفضا 160GB
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
موقعیت سرور ایران
شبکه پرسرعتهاست دانلود ایران - P7


 
20,500,000 ریال سالانه
شروع از: سه ماههفضا 500GB
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
موقعیت سرور ایران
شبکه پرسرعت