سرویس فضای بک آپ

فضای بک آپ - P1


 
1,100,000 ریال за 1 година
شروع از: Месечноفضا 10GB
پهناي باند نامحدود
نوع اتصال FTP
اکانت FTP نامحدود
آنتی ویروس Symantec
مانیتورینگ و پشتیبانیفضای بک آپ - P2


 
1,650,000 ریال за 1 година
شروع از: Месечноفضا 20GB
پهناي باند نامحدود
نوع اتصال FTP
اکانت FTP نامحدود
آنتی ویروس Symantec
مانیتورینگ و پشتیبانیفضای بک آپ - P3


 
2,750,000 ریال за 1 година
شروع از: Месечноفضا 50GB
پهناي باند نامحدود
نوع اتصال FTP
اکانت FTP نامحدود
آنتی ویروس Symantec
مانیتورینگ و پشتیبانیفضای بک آپ - P4


 
3,850,000 ریال за 1 година
شروع از: Месечноفضا 100GB
پهناي باند نامحدود
نوع اتصال FTP
اکانت FTP نامحدود
آنتی ویروس Symantec
مانیتورینگ و پشتیبانی