سرویس فضای بک آپ

فضای بک آپ - P1


 
1,100,000 ریال Annuel
شروع از: Mensuelفضا 10GB
پهناي باند نامحدود
نوع اتصال FTP
اکانت FTP نامحدود
آنتی ویروس Symantec
مانیتورینگ و پشتیبانیفضای بک آپ - P2


 
1,650,000 ریال Annuel
شروع از: Mensuelفضا 20GB
پهناي باند نامحدود
نوع اتصال FTP
اکانت FTP نامحدود
آنتی ویروس Symantec
مانیتورینگ و پشتیبانیفضای بک آپ - P3


 
2,750,000 ریال Annuel
شروع از: Mensuelفضا 50GB
پهناي باند نامحدود
نوع اتصال FTP
اکانت FTP نامحدود
آنتی ویروس Symantec
مانیتورینگ و پشتیبانیفضای بک آپ - P4


 
3,850,000 ریال Annuel
شروع از: Mensuelفضا 100GB
پهناي باند نامحدود
نوع اتصال FTP
اکانت FTP نامحدود
آنتی ویروس Symantec
مانیتورینگ و پشتیبانی