نمایندگی فضای وب لینوکس

2 گیگ نمایندگی فضای وب لینوکس


 
4,950,000 ریال سالانه
شروع از: ماهانهفضا 2000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel&WHM
سايت های قابل میزبانی نامحدود
تعداد پايگاه داده نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود3 گیگ نمایندگی فضای وب لینوکس


 
6,160,000 ریال سالانه
شروع از: ماهانهفضا 3000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel&WHM
سايت های قابل میزبانی نامحدود
تعداد پايگاه داده نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود5 گیگ نمایندگی فضای وب لینوکس


 
7,700,000 ریال سالانه
شروع از: ماهانهفضا 5000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel&WHM
سايت های قابل میزبانی نامحدود
تعداد پايگاه داده نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود10 گیگ نمایندگی فضای وب لینوکس


 
10,120,000 ریال سالانه
شروع از: ماهانهفضا 10000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel&WHM
سايت های قابل میزبانی نامحدود
تعداد پايگاه داده نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود20 گیگ نمایندگی فضای وب لینوکس


 
14,850,000 ریال سالانه
شروع از: ماهانهفضا 20000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel&WHM
سايت های قابل میزبانی نامحدود
تعداد پايگاه داده نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود40 گیگ نمایندگی فضای وب لینوکس


 
19,800,000 ریال سالانه
شروع از: ماهانهفضا 40000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel&WHM
سايت های قابل میزبانی نامحدود
تعداد پايگاه داده نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود100 گیگ نمایندگی فضای وب لینوکس


 
42,900,000 ریال سالانه
شروع از: ماهانهفضا 100 گیگ
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel&WHM
سايت های قابل میزبانی نامحدود
تعداد پايگاه داده نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود